วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 Sep - Dec 2015

Covariance Analysis of Business Student’s Mathematical Performance Model: A Case of Khon Kaen University International College
Page 1-14
Chawis Ketkaew
Abstract | Full Text (PDF)

Foreign Students’ Motivation in Vietnamese Language Course at Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Science and Humanities – Hochiminh City National University, Vietnam
Page 15-28
Nguyen Thu Lan , Nguyen Tra Giang and Nguyen Van Chanh
Abstract | Full Text (PDF)
Perception and Intercultural Communication between Thai Students and ASEAN People
Page 29-52
Gerard Panggat Concepcion
Abstract | Full Text (PDF)
The Factors that Influenced Academic Achievement of Students Case study: Rajamangala University of Technology Isan.
Page 53-68
สุมาลี พลขุนทรัพย์
Abstract | Full Text (PDF)
The Development of the Process of Lesson Study through Open Approach, in the Learning Area of Social Studies, Religion and Culture, by Practice Student in the Social Studies Department of the Faculty of Education, Khon Kaen University
Page 69-95
Angkana Tungkasamit and Ladda Silanoi
Abstract | Full Text (PDF)
Collaborative Citizen Enforcement of Road Safety Management: A Case Study of Motorcycling in Khon Kaen Province
Page 96-111
Sombat Treewatsuwan
Abstract | Full Text (PDF)
Buddhist Medical Ethics for Patient Treatments
Page 112-126
Rattana Panyapa
Abstract | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th