วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 May - August 2015

An Alternative to Large Scale Rubber Plantations: The Case of Smallholder Livelihoods in Ban Somsanouk, Central Laos
Page 1-35
Edo Andriesse
Abstract | Full Text (PDF)

Impact and Response of Asian Economic Crisis and Global Imbalances of Emerging Market Economies
Page 36-54
Thanet Wattanakul
Abstract | Full Text (PDF)
Framing Ginhawa as The Filipino Urban Poor’s Aspirations: An Ethnographic-Semantic Sketch
Page 55-79
Gerard Panggat Concepcion
Abstract | Full Text (PDF)
คติความเชื่อในโฉลกอีสาน : ลักษณะผู้ชายผู้หญิงกับการเลือกคู่ครอง
Page 80-102
สุมาลี พลขุนทรัพย์
Abstract | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหร
Page 103-114
สังคม ศุภรัตนกุล และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง
Abstract | Full Text (PDF)
การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมภาวะผู้นำแบบบริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Page 115-134
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
Abstract | Full Text (PDF)
เปิดมุมมองทัศนศิลป์สองมิติผ่านเลนส์ด้วยภาพทางการแพทย์ ศิลป์และศาสตร์แห่งการบูรณาร่วม
Page 135-154
ทักษิณา สุขพัทธ
Abstract | Full Text (PDF)
อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต/ The Nectar of Truth: A Selection of Buddhist Aphorisms
Page 155-156
ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
Abstract | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th