วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

THE LOCAL GOVERNANCE AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN THE CITY OF SANTA ROSA AS ASSESSED BY SELECTED BARANGAY HOUSEHOLDS
หน้า 1-32
MARISA MONFERO REYES, DEM
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

The role of the social sciences and humanities in shaping technological progress as a form of human development
หน้า 33-48
Paolo Casani
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Carrying Capacity for Community-Based Tourism at Koh Phithak, Chumphon Province, Thailand: Phase I
หน้า 49-71
Benjamas Na Thongkaew, Amnat Ruksapol
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภายใต้ผลการเรียนรู้ และกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนในเขตชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
หน้า 72-92
สิทธิพล อาจอินทร์ , อังคณา ตุงคะสมิต, ลัดดา ศิลาน้อย, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ศิริพงษ์ เพียศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
หน้า 93-110
วัฒนา เอกปมิตศิลป์ ,บำเพ็ญ ใช้บางยาง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเรียนรู้ แบบร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
หน้า 111-131
สุกานดา ญาติพร้อม, สันติ วิจักขณาลัญฉ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปรั ชญา(ผญา) ในสังคมและวัฒนธรรมอีสาน
หน้า 132-152
รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต/ The Nectar of Truth: A Selection of Buddhist Aphorisms
หน้า 164
ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th