วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

Instructional Strategy of Cluster Model in Inclusive Education (Preliminary Study on Cluster Model of Inclusive Education)
หน้า 1-13
Gunarhadi, Sunardi , Munawir, Tri Rejeki Andayani
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

The Spatial Patterns of the Carrying Capacity of Road in Singaraja City, Bali (Geographical Perspective Review)
หน้า 14-23
Putu Indra Christiawan , Hadi Sabari Yunus , Dan Sri Rum Giyarsih
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Livelihood Vulnerability and Commercial Farming in GMS: Case of Coffee Plantation in Xishuangbanna
หน้า 24-34
Xiaofeng Kang, Jafferson M. Fox, Xing Lu, Lihong Gao
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Development of Learning Achievements of Bachelor Degree Students in Basic Scientific Research Method Course Using Inquiry Approach
หน้า 35-46
Wirasak Fungfuang , Sasithep Pitiporntapin , Thanawit Tongmai , Uthaiwan Kovitvadhi
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์อัตลักษณ์ ของคนไทยจากชื่อเฟซบุ๊ก
หน้า 47-73
ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์ "เมียฝรั่ง" ในวาทกรรมเพลงไทย
หน้า 74-104
ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ , วิไลศักดิ์ กิ่งคำ , วิภาวรรณ อยู่เย็น
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ สื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
หน้า 105-133
ขนิษฐา จิตแสง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งตลกคำเมือง: ลักษณะภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
หน้า 134-154
อัฐพล อินต๊ะเสนา , ทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินระหว่างเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ : 75 กลวิธีปฏิบัติเพื่อการเชื่อมโยงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้br> หน้า 155-159
เอกภูมิ จันทรขันตี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต/ The Nectar of Truth: A Selection of Buddhist Aphorisms
หน้า 160
ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th