วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

Corporate Social Responsibility and Applications from Japanese Cases into Vietnam Socio-economic Development
หน้า 1-18
Vu Dinh Huy , Vu Huy Thong
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Low-cost housing as driving force of reduction the socio-economic inequalities: Case study BMK program, Thailand
หน้า 19-43
Kitapatr Dhabhalabutr
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Viet Kieu Families and the Pattern of Social Mobility in Thai Society
หน้า 44-61
Krishna Thongkaew Somsak Srisontisuk and Viyouth Chamruspanth
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Women and Education in India
หน้า 62-84
Surajit Kumar Bhagowati
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความเชื่อทางสังคมที่มีต่อตัวตนคนพิการ
หน้า 85-100
วิชัย จันทร์บุญ มณีมัย ทองอยู่ ดุษฎี อายุวัฒน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สัมพันธภาพของ มนต์ คน ฝ้าย: รูปแบบและแนวคิดการใช้ถ้อยคำ ในพิธีสู่ขวัญของชาวอีสาน
หน้า 101-133
นายสายัญ ศรีอ่อน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ข้อมูลวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แนวทางสู่การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 134-146
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ข่าว…คือ...ข้อเท็จจริง แต่อาจไม่ใช่ "ควาจริง" เสมอไป
หน้า 147-156
วาลี ขันธุวาร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เงินตราล้านนา
หน้า 157-163
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คติพจน์ : อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต/ The Nectar of Truth A Selection of Buddhist Aphorisms
หน้า 164
ธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สมศีล ฌานวังศะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th