วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

Thai Politician Ethics
หน้า 263-282
Saran wongkhamchantra
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

A MODEL LIFELONG LEARNING FOR MANY PERSONS ARE AGE IN SOONTOOMHOMLOOGLANBANLAOLING
หน้า 283-297
Manit Sachiyo
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Praewa Ban Phon Silk Fabric: Conceptual Model of Kalasin Local Wisdom’s Goods Logistics Management for Cultural Tourism
หน้า 298-311
Dr. Suchanart Boontiang
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Concept of Sustainable Agriculture and Its Link to Agroforestry System
หน้า 312-336
Onanong Longpichai
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Body Language as Medium for Expressing Collective Ideas in the Formation of National Character
หน้า 337-355
Kasmahidayat Yuliawan
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Manifestation of a Learning Culture through “Drawing Art, Batik Art, and Pottery (Ceramic) Art” in the Communities of Jelekong-Bandung, Trusmi-Cirebon and Anjun-Purwakarta in the West Java Province of Indonesia
หน้า 356-374
Ayat Suryatna
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: เงินตราอีสาน
หน้า 375-378
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th