วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555

Development trading in the Kui-Ajieng Culture Taklang village
หน้า 138-152
Nawarat Nithichaianan and Napapan Patanachatchai
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

The Adaptation and Existence of Pak Nam Chi Community’s Way of Life
หน้า 153-178
Supiya Tapta Malee Chaisena Suwit Theerasasawat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Social Network Of “ KhaokasaPhraThatPhanom ” in Communities on both sides of the Mekong Basin
หน้า 179-190
Malinee Klangprapan Jaruwam Thammawat and Arth Nanthajakra
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Economic History of Phuan Women Khit Weavers in Lao PDR
หน้า 191-208
Saraya Na Nuea Suwit Theerasasawat Napapan Pattanachatchai and Kannika Jeenakul
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND’S CSR AWARD WINNERS: THEIR CSR POLICIES, JUSTIFICATIONS AND MANAGEMENT
หน้า 209-231
Pramote Suppapanya
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Pedagogical Content Knowledge for Teaching Nature of Science
หน้า 232-359
Chatree Faikhamta
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: THE CITY IN SOUTHEAST ASIA: PATTERNS, PROCESSES AND POLICY
หน้า 260-262
Apisak Teeravisit
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th