วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม2555

Reproduction of large-scale government projects and community trauma: A case study of the second deep seaport project at Chana District, Songkhla Province and the deep seaport project at Pak Bara, La Ngu District, Satun Province
หน้า 1-32
Utai Parinyasutinun Sawarin Bendem-Ahlee Thepparat Jantapan and Apisak Theerawisit
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

THE REFLECTIVE REVIEW ON POST-MODERN THINKING A BASIS FOR THE VISUAL ART EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT IN INDONESIA
หน้า 33-50
Zakarias S. Soeteja
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Factors that Promote a Co-Teaching Model for a Successful Professional Development Strategy for Thai In-service Science Teachers.
หน้า 51-75
Siriwan Chatmaneerungcharoen
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Case studies: Chemistry teachers’ teaching in the context of teaching for critical thinking
หน้า 76-93
Kanlayanee Punbo Naruemon Yutakom and Ladda Meesuk
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Strategies for Development of Learning Organization for Nursing Colleges under Phra Borommarajchanok Institute, Ministry of Public Health.
หน้า 94-114
Doungjai Plianbumroong Nittaya Passornsiri Choochat Phuangsomjit andDerek Wannasian
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Enhancing Grade 10 Students’ Understanding of the Scientific Concepts of Cell Division by Generating Animations
หน้า 115-130
Sasithep Pitiporntapin Suradet Sritha Krissana Pokpun and Krissana Shinnasin
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์
หน้า 131-137
Suwit Theerasasawat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th