วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

The Meteorology - hydrology change of the Mekong River Basin
หน้า 148-174
Vichian Plermkamon
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

A Drought Effected During Dry Season by Mekong Crisis
หน้า 175-186
Chutima makewan Rawee Hanpachern Suthipun Jitpimolmard and Patharapong Kerasakull
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Landscape ecology along Mekong River corridor in Nong Khai province
หน้า 187-208
Rawee Hanpachern
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Mekong crisis : an auspicious opportunity for Nong Khai locals
หน้า 209-225
Niyom Wongphongkham
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Tourism when Mekong runs dry.
หน้า 226-242
Sunee Leopenwong
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Training on Participatory Rural Appraisal
หน้า 243-257
Suchint Simaraks
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Book Review: A History at Laos
หน้า 258-267
Suwit Theerasasawat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th