วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

กองบรรณาธิการ

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่ปรึกษา
2
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นที่ปรึกษา
3
รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นที่ปรึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นบรรณาธิการ
5
นายจักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นรองบรรณาธิการ
6
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
เป็นกองบรรณาธิการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัค มหาวรากร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
เป็นกองบรรณาธิการ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ หรรนภา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เป็นกองบรรณาธิการ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เป็นกองบรรณาธิการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เป็นกองบรรณาธิการ
11
นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นกองบรรณาธิการ
12
นายภานุวัฒน์ ภักดีอักษร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)
เป็นกองบรรณาธิการ
13
นางสาวสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เป็นกองบรรณาธิการ

 

 

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th