วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

 

เล่มล่าสุด
มกราคม - เมษายน 2559
6(1) : 1 -144

กันยายน - ธันวาคม 2558
5(3) : 1 -126

พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
5(2) : 1 -156

มกราคม - เมษายน 2558
5(1) : 1 -137
ปีที่ 6
พ.ศ. 2559
ม.ค. - เม.ย.
6(1)
   
ปีที่ 5
พ.ศ. 2558
ม.ค. - เม.ย.
5(1)
พ.ค. - ส.ค.
5(2)
ก.ย. - ธ.ค.
5(3)
ปีที่ 4
พ.ศ. 2557
ก.ย. - ธ.ค.
4(3)
พ.ค. - ส.ค.
4(2)
ม.ค. - เม.ย.
4(1)
 ปีที่ 2
พ.ศ. 2555
       ก.ค. - ก.ย.
2(3)
   เม.ย. - มิ.ย.
2(2)
   ม.ค. - มี.ค.
2(1)
 ปีที่ 1
พ.ศ. 2554
   ต.ค. - ธ.ค.
1(3)
   ก.ค. - ก.ย.
1(2)
   เม.ย. - มิ.ย.
1(1)

 

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th