วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 Jan - Apr 2016

Book Review: Manut Romantic (Romantic Human)

Pasutar Kamolmal

ชื่อหนังสือ: หนังสือเรื่อง “ม(า)นุษย์โรแมนติค”
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ผู้จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ศยาม
ปีที่พิมพ์: 2556
หนังสือเรื่อง "ม(า)นุษย์โรแมนติค" ถือได้เป็นหนังสือในกลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามการจัดกลุ่มข้อมูลทางบรรณานุกรมของห้องสมุดแห่งชาติ แต่หนังสือเล่มดังกล่าวกลับ พยายามสะท้อนถึงข้อเสนอและการสร้างการถกเถียงในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่สะท้อนถึงกรอบและข้อจำกัดของความเป็นวิชา/วินัย (discipline) อันเป็นกฎเกณฑ์หรือ ข้อบังคับในการสร้างปริมณฑลของสาขาวิชา รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพลังของมานุษยวิทยา ผ่านอำนาจการอธิบายผู้คนจากทัศนะคนใน (insider’s view) จนเกิดเป็นคำกล่าวติดตลก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่า อะไรคือครอบครัวของพวกอินเดียแดงในทวีปอเมริกา คำตอบ ที่ด้คือ ครอบครัวอินเดียแดงประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกและนักมานุษยวิทยาอเมริกันหนึ่งคน และครั้นเมื่อสังคมชนเผ่าหาได้น้อยลง ดินแดนอย่างปาปัวนิวกินีก็เป็นสวรรค์ของนักมานุษยวิทยา ดังนั้นครอบครัวเดียวของปาปัวนิวกินี ก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกและนักมานุษยวิทยาหนึ่งคน

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th