วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

The teaching in the chanting poem "Lord Buddha entered the Nirvana" and the local beliefs in the Thai society
มัชฌิมา วรศีลป์ , นันทัชญา มหาขันธ์, Ph.D.
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาดุษฎนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

       The article described the relations between the Thai beliefs and the teachings appeared in the manuscripts of the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem by studying the 144 pages of the 350th manuscripts of the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem as stated in the the Second book of the Ancient Record on Chanting Poem Literature of the Ancient Languages Segment, National Library, Department of Fine Arts 1998. The Manuscript is deemed containing sufficient information enough to be interpreted for educational purposes. During the course of study, it is become apparent that there are 6 relations linking the Thai beliefs and the teachings appeared in the manuscripts as the following. Firstly, the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem is a set of guidelines for social livelihood. Secondly, the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem helps people to discipline. Thirdly, the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem is a catalyst that attracts people and encourages them to follow its teachings. Next, the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem is considered a set of decisive criteria in determining human behaviors. The fifth point being that the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem enhances the relationship between people and supernatural conditions. The final apparent relation is that the Lord Buddha Entered the Nirvana Chanting Poem helps people to control their conscience.
Keywords: -

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th