วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
สุกานดา ญาติพร้อม (Sukanda Yatprom)
สันติ วิจักขณาลัญฉ์ (Santi Wijakkanalan)
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น e-mail: ysukanda@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

       This article aims to provide an in-depth review of Cooperative Learning (CL) to be a choice for teachers and educators who are interested in enhancing students' learning proficiency as applying cooperative learning in the lessons. Cooperative learning has been divided into 3 types as 1) Formal cooperative learning; learners would learn in group from time to time 2) Informal cooperative learning; learners would randomly learn with different techniques in a short period and 3) Cooperative base groups; learners must learn in a permanent group all the time. Further, learners still enjoy learning by various cooperative learning techniques such as Team Games Tournaments: TGT, Group Investigation: GI, Color-Code Co-op Cards, Think-Pair-Share, etc. To select each CL technique applying in class, teachers have to examine; 1) learning objectives or targets 2) the students including learning levels and learning styles. Consequently, teachers would be able to select CL techniques, plan to grouping students methods, and manage time and task in order to orchestrate to learning objectives and expected outcomes magnificently. This set of instructional methods is able to enhance students' learning proficiency in various aspects, for example, social skill, positive interdependence, self-discipline, group processing and face-to-face interaction. Even this could help learners in many ways, teachers also have an important role as to select proper teaching techniques by relating to learning objectives, contents, class size, or learning styles; therefore, learners are able to learn happily and also enhance their proficiency perfectly.
Keywords: Cooperative learning, teaching techniques, students' learning proficiency

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th