วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
วัฒนา เอกปมิตศิลป์
บำเพ็ญ ใช้บางยาง
อาจารย์ ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี e-mail: e20npd@hotmail.com
ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย e-mail: nara_tang@hotmail.com

Abstract

       This research aims to study and prioritize the preparation technology of private universities. The sample consisted of administrators, faculty and students. Number of 525 people to collect data using the frequency percentage, mean and standard deviation. The results showed that the preparation technology of private universities. to support the ASEAN Community as a whole and in 5 levels. Mean of 3.92 and a standard deviation of 0.88 by the rank as follows: 1. Leading Managed preparation is very minor. 2. Education. Promote preparedness is very minor. 3. Service preparation is much inferior to the fourth aspect. 4. Development learning readiness is much inferior to 5. Sides Communication and education to prepare at a high level, respectively.
Keywords: Preparation, Information Technology, Private, ASEAN.

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th