วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

Science Formative Assessment: 75 Practical Strategies for Linking Assessment, Instruction, and Learning
ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี (อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

Abstract

       หนังสือเรื่อง"การประเมินระหว่างเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์: 75 กลวิธีปฏิบัติ เพื่อการเชื่อมโยงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้เป็นงานเขียน ของ Page Keeley ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสของโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่องค์กรคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของรัฐเมน (Maine Mathematic and Science Alliance -MMSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา หนั งสื อเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ของผู้เขียนจากการ เป็นครูวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระยะ เวลากว่า 15 ปี รวมทั้งประสบการณ์จากการได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน กับเพื่อนครูทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่ เข้าร่วมอบรมเกี่ ยวกั บการพั ฒนาวิชาชีพครูกั บผู้เขียน และนำกลวิธีการประเมินระหว่างเรียนต่าง ๆ ไปทดลองใช้วิพากษ์วิจารณ์ จนนำมา ซึ่งข้อค้นพบของผู้เขี ยนว่ากลวิธี การประเมินระหว่างเรียนในชั้นเรียนแต่ละกลวิธี จะนำไปใช้ งานได้ดีที่สุดในบริบทแบบใด หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Corwin ในปี2008 จำนวน248 หน้ า
Keywords: -

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th