วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

The Relationship between Language and Identities of Mia Farang in Thai Songs
Thinnawat Sroihudrua (นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Wilaisak Kingkham ( ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
Wipawan Yoo-Yen (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมรองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Abstract

       This study explores the relationship between language and the identities of Mia Farang in 19 Thai songs using Critical Discourse Analysis approach. Linguistic devices employed to construct the identities of Mia Farang in these songs were lexical choice, presupposition, claiming, rhetorical questions, metaphor, Irony and interdiscursivity. These linguistic devices constructed the following identities of Mia Farang: 1) having a happy married life with a western spouse (2) having an unsuccessful married life with a Thai spouse (3) having an unsuccessful married life with a western spouse (4) being a prostitute (5) poor living conditions (6) being looked down upon by other people (7) being originally from the Northeast of Thailand (8) having tan skin (9) being uneducated (10) being materialistic (11) not being a good mother (12) expressing overt sexuality (13) poorly dress (14) being an old woman (15) having tiny body (16) being moody (17) being a labor (18) being grateful
Keywords: -

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th