วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

บทวิจารณ์ หนังสือ: เงินตราล้านนา
ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต (ศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Abstract

        หนังสือ "เงินตราล้านนา" แต่งโดย นวรัตน์ เลขะกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทยและของประเทศไทย มีผลงานเกี่ยวกับเงินตราตีพิมพ์แล้ว หลายเล่ ม หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ ใน พ.ศ. 2555 เนื่ องในวโรกาสที่ สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชมมายุ ครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระ ชนมายุ ครบ60 พรรษาและปีที่ ธนาคาร แห่งประเทศไทยเปิดดำเนินการครบ 70 ปี หนังสือมีความยาว198 หน้า ตีพิมพ์ที่บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด จ.เชียงใหม่
Keywords: -

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th