วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

The Social beliefs towards the Disable People' Identity
Wichai Chanboon (นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Maneimai Tongyou (อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Dusadee Aryuwat (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Abstract

       This research focuses on the social beliefs towards disable people. The study was aimed at studying social beliefs towards disable people. The sample used in this study were generally people with disabilities who live in Thailand and Thai people consists of a group of blind, deaf and physical disabilities as the disable people 5 subjects were used in this study. The instrument were used in this study are the Guidelines for interviews and the Guidelines for observation. The finding showed that social beliefs towards disable people was a culture that vary according to each context. In Thai society also believes that most disable people have the ability to not equal than normal people and unable to lead normal people. The opportunity of disable people set on compassion. In addition, the organization who gave the opportunity for disable people have to be a new meaning that the best organization. However, the disable people to be marginalization and not to demonstrate the ability to fully. The disable people were set up at the symbols and cannot construct their own meaning under that context.
Keywords: social beliefs, identity, disable people

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th