วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

Viet Kieu Families and the Pattern of Social Mobility in Thai Society
Krishna Thongkaew (Ph.D. Candidate in Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Khon Kaen University)
Somsak Srisontisuk (Ph.D. Associate Prof, Correspondent author, Lecturer of Graduate School, Khon Kaen University)
Viyouth Chamruspanth (Ph.D. Assistant Prof, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and SocialSciences, Khon Kaen University)

Abstract

       IThe research article is a part of a Ph.D. dissertation titled "Social Mobility of Viet Kieu Families in Thai Society", and aims to investigate patterns of Social Mobility in the Viet Kieu Families. The study was conducted using qualitative approach. Observation, Life history, In-depth interview, and group interview were used to collect the research data. Research results found that the background of the Viet Kieu Families has developed based on the Ho Chi Minh doctrine. The doctrine has focused on ancestors, families, societies, and homeland, described as "Patriotism, sedulity, thriftiness, goodness", and "May the Vietnamese and the Thai live together peacefully". The doctrine has appeared in the form of ancestor shrines in the Viet Kieu Families, and has impacted on the internal conditions within families including structures, roles, communications, values, power structures, network relationships, etc. When families were faced with external challenges, they would remind themselves of the doctrine and apply it for use in Thai Society in economic, social, political, and cultural terms until they joined with Thai society.
Keywords: Social Mobility, Viet Kieu Families

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th