วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555

บทวิจารณ์หนังสือ : เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : แบบแผน กระบวนการ และนโยบาย THE CITY IN SOUTHEAST ASIA: PATTERNS, PROCESSES AND POLICY
อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
Apisak Teeravisit

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th