วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
Pedagogical Content Knowledge for Teaching Nature of Science
ชาตรี ฝ่ายคำตา
Chatree Faikhamta

บทคัดย่อ

       ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ศึกษาในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์จึงต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Pedagogical content knowledge for teaching nature of science, PCK for teaching NOS) ทั้งนี้เนื่องจาก PCK for teaching NOS มีบทบาทสำคัญและเป็นแนวคิดใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ดังนั้นบทความนี้จึงขออธิบายและขยายความเกี่ยวกับแนวคิดนี้เพื่อให้ครูและนักการศึกษาวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนต่อไป

Abstract

       Nature of science (NOS) has become a central goal of science education in many countries including Thailand. Science teachers should be provided with opportunities to develop not only their understanding of NOS, but also their ability to transform NOS understanding to be easily interpreted by students in a classroom context which is referred to as pedagogical content knowledge for teaching NOS (PCK for teaching NOS). Since PCK for teaching NOS plays a crucial role and it is a very new conceptual framework in science teacher education, the objective of this article is therefore to clarify and explain PCK for teaching NOS as a conceptual model for both science teacher and science teacher educators which can help them apply in teaching NOS in classroom settings.
คำสำคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน, ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
Keywords: nature of science, pedagogical content knowledge for teaching nature of science

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th