วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของช่างทอผ้าขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Economic History of Phuan Women Khit Weavers in Lao PDR
ศรัญญา นาเหนือ สุวิทย์ ธีรศาศวัต นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย และกรรณิการ์ จินากูล
Saraya Na Nuea Suwit Theerasasawat Napapan Pattanachatchai and Kannika Jeenakul

บทคัดย่อ

       การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของช่างทอผ้าขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบนฐานความรู้และวัฒนธรรมของช่างทอผ้าขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยประวัติศาสตร์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ สังเกตจากการสาธิตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม        ผลการศึกษา พบว่า        ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของช่างทอผ้าขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากในอดีตมีการดำเนินกิจกรรมการทอผ้าอยู่บนฐานความรู้และวัฒนธรรมของตนเอง มีกระบวนการผลิตของผ้าทอขิด จากการใช้ทุน ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรภายใน แรงงานในครอบครัว และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นมีการถ่ายทอดทุกขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ ของเศรษฐกิจวัฒนธรรม อยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการผลิต ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และด้านการถ่ายทอดความรู้ความเชื่อในการผลิตผ้าขิด

Abstract

       The research was aimed to study economic history of Khid textile of Paun women weaving in Laos People Democratic Republic .The process of research was combined with qualitative history method, deep interviews, historical documents, observation participated demonstration, observation non-participant.        The research findings were revealed as follows:        The qualitative history methodology research had found that economic history of Khid textile of Paun women in Laos People Democratic Republic in the past; all processing Khid textiles were based by own culture, natural sources available, family labor, and passing local wisdom to next generation perfectly. There were three components of economic cultures; they were productions, sharing of productions, and passing knowledge and belief in Khid productions.
คำสำคัญ: ขิดทอมือ , สตรีช่างทอผ้า
Keywords: Khid woven , Women weavers

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th