วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555

การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหว
Enhancing Grade 10 Students’ Understanding of the Scientific Concepts of Cell Division by Generating Animations
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สุรเดช ศรีทา กฤษณา โภคพันธ์ และกฤษณา ชินสิญจน์
Sasithep Pitiporntapin Suradet Sritha Krissana Pokpun and Krissana Shinnasin

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งเซลล์ ในวิชาชีววิทยา 1 โดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 115 คน โดยให้นักเรียนทำแบบวัดแนวคิดเรื่อง การแบ่งเซลล์ ประกอบด้วยคำถามปลายเปิดจำนวน 7 ข้อ ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละครั้งที่เรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ เวลาที่นักเรียนใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในห้องเรียน ความกระตือรือร้นของนักเรียนในการหาความรู้เพิ่มเติม และข้อเสนอแนะจากการอภิปรายในชั้นเรียน

Abstract

       The aims of this study were to enhance 115 grade 10 students’ understanding the scientific concepts of cell division in Biology I by generating animations with a computer and to study the factors that affect their understanding. The researchers asked them to complete seven open-ended questions of concept testing in the topic of cell division both before and after teaching. In addition, they were asked to write learning journals of each class. The results showed that most students increasingly held scientific concepts. There were factors that affected their understanding of scientific concepts such as, time for students’ generating animation, doing activities by themselves, their learning enthusiasm, and the suggestions from discussions in the classroom.
คำสำคัญ: แนวคิดวิทยาศาสตร์ การแบ่งเซลล์ ภาพเคลื่อนไหว
Keywords: scientific concepts, cell division, animations

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th