วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 2554

บทวิจารณ์หนังสือ
เด็กหญิงของเรา
ชมนาด บุญอารีย์

ชัญวลี ศรีสุโข. (2553). เด็กหญิงของเรา. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น. 240 หน้า.
       ISBN: 9786165101370 159 บาท

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th