วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 2554

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
A Development of the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Properties of Matter for Seventh Grade Students
กัญญารัตน์ โคจร
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
น้ำฝน คูเจริญไพศาล
ประมวล ศิริผันแก้ว
Kanyarat Cojorn
Sunee Haemaprasith
Numphon Koocharoenpisal
Pramuan Siripankaew

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (รูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ไปใช้ โดยพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นสำรวจตรวจสอบทำความเข้าใจปัญหา ขั้นสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ ยอมรับ และขยายองค์ความรู้ จากนั้นได้ทดลองนำร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน จำนวน 54 คน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ CPS สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ และเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้กับห้องเรียนที่นักเรียนมีระดับความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันได้

Abstract

       This study aimed to 1) develop the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model for seventh grade students, and 2) test the feasibility of the CPS learning model considering on students’ learning achievement, and creative problem solving skill. The feasible CPS learning model consists of 5 steps: engaging, problem exploring, solutions creating, plan executing, and concepts examining. The CPS learning model was conducted pilot study with 54 seventh grade students. The results showed that it can enhance the students’ learning achievement and creative problem solving skill. Moreover, it can be a suitable learning model for the classroom which mixed student achievement levels.
คำสำคัญ:รูปแบบการเรียนรู้, การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, คุณลักษณะสำคัญ 5 ประการของการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

Keywords: Learning model, Creative problem solving, 5 essential features of inquiry
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th