วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - มิถุนายน 2554

กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
Transnational Migration Processes of Victims-Migrant Trafficking
พันตำรวจโท พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์
ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
ดร.มณีมัย ทองอยู่
Pol.Lt.Col.Pattakorn Sasanasuphin
Dr.Dusadee Ayuwat
Dr.Maneimai Thongyu

บทคัดย่อ

       บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางสัมภาษณ์กับผู้ย้ายถิ่นคนไทยและคนลาวที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่อยู่ในระบบช่วยเหลือในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ศึกษาตกเป็นเหยื่อจากการเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ย้ายถิ่นข้ามชาติ มีรายได้น้อยประกอบกับการถูกชักชวนโดยนักค้ามนุษย์ข้ามชาติให้ออกจากถิ่นเดิม  มีความคาดหวังจะได้รับค่าจ้างที่สูงและเก็บเงินออมกลับถิ่นเดิม มีความรู้หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศปลายทางทำให้ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวงให้ออกจากถิ่นเดิม และจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง ทำให้ต้องพึ่งพานักค้ามนุษย์ข้ามชาตินำพาเดินทาง และดำเนินเอกสารเดินทางเข้าประเทศปลายทางในกรณีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมาย ส่วนผู้ที่ติดสิ่งเสพติดถูกชักชวนให้เสพสิ่งติด (สุราและยาบ้า) จึงทำให้ตกอยู่ใต้การควบคุมของนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ และจากการมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายในประเทศปลายทาง ทำให้ต้องพึ่งพานายจ้างช่วยพาหลบซ่อนจากการถูกจับกุม และถูกนายจ้างซื้อไว้ทำงานและแสวงหาประโยชน์ ที่ทำให้ตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง

Abstract

       This article aims to study the process of transnational migration of migrant who is a victim of the human trafficking in Thailand. The study has been conducted in qualitative approach by using an in-depth interview with 20 of Thai and Lao migrants who has got the help by Thai government sector, data analysis has been done by using the data processing, data categorizing, and the synthetic relationship scheme. The results found that the characteristics of victimized migrants who were abused by the traffickers are those who were young and inexperienced in migrating to other countries. Also, they had small incomes and were deceived by traffickers to migrate from their home town expecting to gain a high wage and go back home with some savings. Victimized migrants lacked correct information regarding the country of destination, so they were misinformed about moving out of their home countries. Some victimized migrants had entered the country legally with travel documents, but with little knowledge about travelling.  Therefore, the

migrants had to rely on the traffickers. However, the ones who were introduced to and later became addicted to drugs like alcohol and amphetamines would become illegal workers. These people were controlled by the traffickers since they needed to be protected from being arrested, and were bought by the employers for work and exploitation that they were forced. 
คำสำคัญ  การย้ายถิ่นข้ามชาติ และผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

Keywords: Transnational migration, Transnational Victims-Migrant Trafficking
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th