วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - มิถุนายน 2554
ผลจากการแปลงเพศสู่การพัฒนาตัวตนคนข้ามเพศ
The Result of the Male to Female Transsexual Operation on
 Transgender Identity Development


ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีมัย ทองอยู่ และ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
Piyaluk Potiwan Maneimai Tongyu and Yaowalak Apichatvullop


บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการแปลงเพศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และตัวตนของกลุ่มคนข้ามเพศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มชายรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า การดำรงชีวิตทางสังคมของคนข้ามเพศหลังการผ่าตัดแปลงเพศนั้นยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างเพศหญิงได้ คนข้ามเพศยังไม่ได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากสังคมแม้จะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม การดำเนินชีวิตยังต้องพบกับปัญหาไม่เว้นแม้แต่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตคู่แบบชายหญิง ยิ่งไปกว่านั้น การผ่าตัดแปลงเพศยังไม่สามารถทำให้คนข้ามเพศนั้นมีสถานภาพทางเพศเป็นหญิงได้ตามกฎหมาย คนข้ามเพศบางคนจึงได้มีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย แม้จะถูกต่อต้านจากสังคมก็ตาม  ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนข้ามเพศนั้นยังไม่มีตำแหน่งทางสังคม ไร้ตัวตน และไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง

Abstract

        This research was qualitative research which aimed to study the result of male to female transsexual operation on transgender identity development. Qualitative research was conducted by in-depth interviews among 5 post-operative male to female transsexuals. The findings showed that transgender post-operative male to female transsexuals are still not able to live as females. Transgenders have not been fully accepted by society, even though they have had gender reassignment surgery. Transgender life still has problems such as status, sex, and heterosexuality under the law. Some transgenders have to fight to get due recognition both socially and legally. All these phenomena reflect that the transgender does not have social position and has no identity of their own.

คำสำคัญ: การแปลงเพศ, คนข้ามเพศ, อัตลักษณ์
Keywords : post-operative transsexual, transgender, identity

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th