วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2350-9767
ภาษาไทย | English

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

Project Based Learning in Curriculum Development
Course for Five-Year Bachelor’s Degree Students

สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
Sitthipon Art-in and Teerachai Netthanomsak

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ให้นักศึกษาร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  และศิลปศึกษา  ตามหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 53 คน  ผลการวิจัยพบว่า  1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทำโครงการศึกษาด้านหลักสูตร  การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน  และการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงานรวมทั้งการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  รวมทั้งทราบแนวทางในการนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72  คิดเป็นร้อยละ 82.40  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80  และมีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75  และ
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract

       The objectives of this research were:  1) to study the process of learning management by Project Based Learning in Curriculum Development Course of Five Year Program Undergraduate Students, 2) to develop the learning achievement by project based learning so that 75% of students could have learning achievement 80% and up, and 3) to study the students’ satisfaction on learning management by project based learning.  This research was an Action Research.  The target group included 53 Fourth Year Students in Teaching Japanese Language, and Art Education, Five Year
Program Undergraduate Students, Faculty of Education, Khon Kaen University.  The research findings found that:  1) For learning management process by project based learning in Curriculum

Development Course, consisted of the planning and establishment of curriculum study project, study tour at the educational institute, data collection of field trip study, and report writing of field trip study as well as present1ation of the findings of study tour.  For the learning process management, it caused the students obtained knowledge and comprehension in the process of school curriculum development, knew the problem and obstacle in establishing the school curriculum as well as guidelines for solving those problems, and applying and evaluating the curriculum.  2)  For learning achievement of students studying by using project based learning, its Mean Value was 24.72, or 82.40%, which was higher than 80% specified criterion.  There were 41 students, or 77.36%, passing criterion, which was higher than specified criterion.  3)  For students’ overall satisfaction on learning management by project based learning, it was in “High” level.

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน,   การพัฒนาหลักสูตร,   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Keywords: Project Based Learning, Curriculum Development, Bachelor’s Degree Students

กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th