วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

The Attribute of Local Guides for Ecotourism in Thailand
หน้า 1-14
Kitiyaporn Hiranayajatri and Surachai Jewcharoensakul
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Satisfaction and Antecedents, Factors Driving Student Loyalty in Private Higher Education Institutes in Upper North of Thailand
หน้า 15-33
Daungporn Puttawong, Ph.D. and Maris Kunakorn, Ph.D.
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Effect of International Trade and Labor Mobility on Income Distribution in Thailand: An Application of Non-Linear Distributed Lag Model
หน้า 34-43
Chavis Ketkaew
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Service Excellence: A key success factor of Airlines Business
หน้า 44-55
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก
หน้า 56-71
วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402