วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

Consumers Response to Meat Traceability: The Influence of Marketing Mix Variables
หน้า 1-12
Nathamon Buaprommee and Kawpong Polyorat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Development of Skilled labors that Affecting Firms Labor Productivity of Automotive Multinational Enterprisesin Thailand
หน้า 13-22
Nartraphee Chaimongkol
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Resignation and the Resignation Cost of Nurse Srinagarind Hospital,Khon Kaen Province
หน้า 23-34
Anongnuch Thienthong and Nattida Kaewmaneechai
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Patterns of Accounting Management of Sajja Savings Group: A Case Study of the Savings Group for Production of Ban None Keng
หน้า 35-48
Rinlaphat Chaihirankit
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Website Development and Designing for Promoting Creative Professional Group from Tourism, in Huay Luang Basin Area, Udonthani Province.
หน้า 49-66
Waraporn Kreethep
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Development of Tourism Marketing Mix of Phu Luang Tourism Resources
หน้า 67-75
Suvit Namboonruang
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402