วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

Agent-Based Modeling Simulation under Local Network Externality
หน้า 77-94
Arnut Paothong and G.S. Ladde
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

The Evaluation of the Operation of the Voluntary Labor Project at a Sub District Level in Ubonratchatani Province
หน้า 95-108
Saran Weesapen
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
THE YOUTH TRAVEL PATTERNS BASED ON ENVIRONMENTAL-FRIENTLY-TRAVEL SCALE
หน้า 109-126
Noppamash Suvachart
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Expanding Role of China’s trading in West Cambodia: Implications for Thailand
หน้า 127-140
Ampa Kaewkumkong
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Use of Cost Management Technique and Accounting Information for Management in Thailand
หน้า 141-153
Prapaporn Kiattikulwattana
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
INFLUENCE FACTORS FOR CHOOSING LOW-COST AIRLINE IN DOMESTIC ROUTE OF THAI PASSENGERS
หน้า 154-167
Sivadtra Pipatchaisiri
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402