วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

Generalized Network Externality Function
หน้า 1-9
Arnut Paothong and G.S. Ladde
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Chain Restaurant Service Quality in Thailand: Expectation-Perception Gap and Patronizing Timing(Day of a Week and Time of a Day) for Undergraduates in the Northeastern Region
หน้า 10-18
Kawpong Polyorat and Suvenus Sophonsiri
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Volatility Estimation and Forecasting for the Stock Returns of Resource Group by GARCH-M Model
หน้า 19-32
Surachai Chancharat and Mantana Makuntod
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Forecasts the impact of Thailand – China’s High Speed Rail on SME Business in Nongkhai Province
หน้า 32-44
Anongnuch Thienthong and Aomduean Sitthiprom
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Forecasting future demand for water consumption using the ARIMA modal and GARCH modal
หน้า 45-55
Nicha Supapim andSumeth Kaenmanee
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Term Factors and Lags in Impacts of Monetary Policy Transmission Mechanism of Thai Economics
หน้า 56-65
Penporn Pukahuta
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
An Equation of Oil Palm Plantation Areas in Thailand
หน้า 66-76
Purawich Phitthayaphinant Ayut Nissapa Buncha Somboonsuke and Theera Eksomtramage
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402