วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

RELATIOSHIPS BETWEEN PERCIEVED SERVICE QUALITY, PATIENT SATISFACTION AND LOYALTY: A CASE OF PRIVATE HOSPITAL IN BANGKOK for Five-Year Bachelor’s Degree Students
หน้า 160-172
Sakda Siriphattrasophon and Parnthip Thanaphikhuptanonn  
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

High-Low Context Culture: Application for Marketing Communication
หน้า 173-183
Kawpong Polyorat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Adaptive Expectation for Network Goods
หน้า 184-194
Arnut Paothong and G.S. Ladde
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Forecasting Model of Stock Index of Southeast Asia Countries
หน้า 195-211
Parichat Tongkum and Prasert Chaitip
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
A Study of Market Channel Selection of Small Scale Cane Growers the Case of United Farmer & Industry Co., Ltd. Khon Kaen
หน้า 212-224
Wicharat Buppapun and Nat Thunyapornsako
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Development of Participatory Model of private sector in education management of Sisaket province
หน้า 225-235
Sriwan Kiatsuranon Wichien Chiwapimai Samrerng Boonruangrutana and Supattra Ueawong
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Behavior and form of savings of employees of financial institutions and government officers in Udon tani province
หน้า 236-247
Anongnuch Thienthong and Kunyarat Wongchompoo
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402