วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

       วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) เป็นวารสารทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (original) ในรูปบทความวิจัย (research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และบทความวิชาการปริทรรศน์ (review articles) ในด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณค่าแก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการวิจัย โดยวารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับ และไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism) วารสารมีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (รายหกเดือน) จัดพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มและจัดส่งให้ห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
The Attribute of Local Guides for Ecotourism in Thailand
Kitiyaporn Hiranayajatri
Surachai Jewcharoensakul

Satisfaction and Antecedents, Factors Driving Student Loyalty in Private Higher Education Institutes in Upper North of Thailand , Development of Skilled labors that Affecting Firms Labor Productivity of Automotive Multinational Enterprises in Thailand
Daungporn Puttawong, Ph.D.
Maris Kunakorn, Ph.D

Effect of International Trade and Labor Mobility on Income Distribution in Thailand: An Application of Non-Linear Distributed Lag Model
Chavis Ketkaew

Service Excellence: A key success factor of Airlines Business
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก
วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล
อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402