วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี )
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

บรรณาธิการ
ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ
Nan yang Technological university ประเทศสิงคโปร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-รดร.สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา แสนชัยธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลปพกฤษ์ ผิวทองงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ์ ศุทธชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
-อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402