วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผืนป่าทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก
วัชรพงศ์ รัชตเวชกุล , อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Abstract

       The objectives of this study are: 1. to evaluate the non-use value of East Thanon Thong Chai Range forest by the Contingent Valuation Method (CVM). 2. to evaluate the recreational value of East Thanon Thong Chai Range forest by the Individual Travel Cost Method (ITCM). The data was collected by using the questionnaires interviewed the 400 sampled 15-year-old Thais who lived in Bangkok and 400 sampled 15-year-old Thai tourists at East Thanon Thong Chai Range forest (on-site) during December, 2014 to March, 2015. The result shows that the non-use value of East Thanon Thong Chai Range forest is 20,832,288,887 baht per year or 127,140.875 baht per hectare per year and the recreational value is 1,877,932,450 baht per year. Therefore, the total economic value is 22,710,221,337 baht per year or 138,602.063 baht per hectare per year. The total economic value can be used for considering suitable budget allocation in order to manage, restore or preserve East Thanon Thong Chai Range forest. This value can be applied to other resources. Besides, this value can also be the cost of cost-benefi analysis for the future project. As for the recreational value, it can be used to consider so as to determine the entrance fee of the national parks in the forest.


Keywords: -
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402