วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Service Excellence: A key success factor of Airlines Business
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง

Abstract

       Airlines Business is a service business which is very important for the chain of air transport industry. It is a business that generates income for the country and creates thousands of work. It impacts on good quality of life in the wider society. In the last 2 decades, the air transportation changed rapidly. It causes the business get the high competition. Hence, The Service Excellence is one of the key success factor for the business. The airlines organization will need to focus on the needs and expectations of passengers through study, research and apply the Guestology for creating the service vision, developing service planning and creating service delivery in every service touchpoint. The excellent services will enhance the competitiveness in the business and also the survival and success of the organization.


Keywords: Service, Airlines Business, Airlines
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402