วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Effect of International Trade and Labor Mobility on Income Distribution in Thailand: An Application of Non-Linear Distributed Lag Model
Chavis Ketkaew

Abstract

       This research paper analyzes the impact of international trade and labor mobility on income distribution, using Thailand as a case study. In particular, the study tries to identify the econometric relationship between the Gini Index and lagged economic variables representing the degree of trade openness and labor mobility. The study used time series data and employed non-linear distributed lag multiple regression as a model to represent the relationship among variables. The signifiance of each factor was then tested using the Lagrange Multiplier Test (LM test). The results yielded from covariance analysis suggested that, in the long run, there exists a negative relationship between the Gini Index and exports, employment in the agricultural sector, and employment in the service sector. On the flp side, covariance analysis revealed a positive relationship between the Gini Index and imports and tariff rate.


Keywords: International Trade; Labor Mobility; Gini Index; Income Distribution; Lagrange Multiplier Test; Distributed Lag Model
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402