วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

Website Development and Designing for Promoting Creative Professional Group from Tourism, in Huay Luang Basin Area, Udonthani Province.
Waraporn Kreethep

Abstract

     Website development and designing for promoting creative professional groups fro, tourism, in Huay Luang
Basin area, Udonthani province aimed to investigate the requirement of web patterns, component of product information,
designing and development of website, and to evaluate the website.
The research embedded in a qualitative approach. It’s the participatory action research. For validity and reliability criteria, the data were essentially collected and analyzed by triangulation technique. The four target samples
were drawn from a fabric treading group in Naabau sub-district, Chatouhai Product Group in Touhai sub-distirct,
Salt Production Group in Baandoong sub-district, and Fish Processing Group in Srangcom sub-district, Udonthani
province. The results found from the study were that the communities required websites presenting posted picture and
motion pictures with music illustration. These have presented the information in terms of context of Huay Luang Basin
area, their products, tourist attraction, local map and a comment box on webpage. The evaluation result showed that
there were high level of satisfaction in web pattern, web design, colorful design, graphic presentation, motion pictures,
illustrative designing, and information presentation.


Keywords: Web Site Development and Design / professional groups / Tourism in Huay Luang Basin
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402