วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

Development of Skilled labors that Affecting Firms Labor Productivity of Automotive Multinational Enterprises in Thailand
Nartraphee Chaimongkol

Abstract

       The purposes of this study are to investigate the qualitative data of human resource development policies and
to monitor policies related to productivity. An in-depth qualitative study is applied to explain the relationship between
employee training and productivity in all nine automobile assembly firms located in Thailand. The quantitative data
analysis is also applied to support the main findings, which results in a mixed-method summarization of the study.
The results indicate that all companies have training programs for their employees to meet the government regulation,
the company policy, the training needs, and the employee satisfaction. Moreover, there appear to be a negative relationship between training and labor productivity, while training expenses have a positive effect on labor productivity. Since training expenses have the positive effect on labor productivity, then the automobile companies in Thailand should
develop additional training programs for vocational students who are future employees. Finally, the government should
also improve Thai national skill standards to get ready for the opening of the AEC in 2015.


Keywords: Labor Skill Development Policy, Labor productivity, Automobile Assembly Industry in Thailand
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402