วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของบริษัทในประเทศไทย
The Use of Cost Management Technique and Accounting Information for Management in Thailand
ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
Prapaporn Kiattikulwattana

บทคัดย่อ

       บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการสำรวจการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอแนะการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าผู้วิจัยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี พ.ศ. 2555 พบว่าฝ่ายบัญชีของกิจการจัดทำข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารในรูปแบบต่างๆเป็นสัดส่วนที่มากกว่าการจัดทำรายงานทางการเงินและกิจการเหล่านี้ใช้ทรัพยากรในฝ่ายบัญชีเพื่อการจัดทำรายงานทางการบริหารในสัดส่วนที่สูงกว่าการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งการเลือกใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนของกิจการไม่เปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ของกิจการ นอกจากนี้ยังพบว่าเทคนิคการบริหารต้นทุนบางชนิดเช่น การลดต้นทุนในการถือครองสินค้าโดยไม่มีสินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เช่น การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรจากลูกค้านั้นยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายดังนั้นกิจการเหล่านี้ยังสามารถนำเทคนิคการบริหารต้นทุนอื่นๆที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของกิจการมาใช้ได้อีก เช่น การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภัณฑ์เป็นต้นจากผลการสำรวจพบว่ากิจการได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว ดังนั้นกิจการจึงมีระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการจัดทำข้อมูลบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ได้อีก

Abstract

       The purposes of this article are to report the use of cost management techniques and accounting informationfor management purposes in the Thailand listed companies and to suggest how to use accounting information to enhance competitive advantage. This study is based on a survey of the Thailand listed companies conducted in 2012. The results from sample companies show thattheiraccounting departmentscreate more material for management purpose than financial reporting purposes.In addition, the accounting departments spend more resources to prepare management reports thanfinancial reports. The use of cost management techniques is not depended on companies’ strategy. Moreover, some cost management techniquesare not widely implemented such as a zero-based inventory and a customers’ profit analysis.Therefore, those companies will benefit from adopting other appropriate cost management techniques such as an inventory management and a cost management based on product life cycle.The results also show that the companiesutilizeadvanced computingtechnology. Hence, these companies can prepareaccounting information to enhance their competitive advantage.

คำสำคัญ:การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
Keywords: The Use of Cost Management Technique, The Use of Accounting Informationfor Management

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402