วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

การขยายบทบาทด้านการค้าของจีนในกัมพูชาตะวันตก: นัยต่อประเทศไทย
Expanding Role of China’s trading in West Cambodia: Implications for Thailand
อำพา แก้วกำกง
Ampa Kaewkumkong

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสำคัญและศักยภาพตลาดในพื้นที่กัมพูชาตะวันตก 2) ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์การขยายบทบาททางการค้าของจีนในกัมพูชาตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย และ 3) นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาการค้าของไทยในกัมพูชาตะวันตก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ ในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง ไพลิน และเกาะกง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กัมพูชาตะวันตกมีความสำคัญในภาคเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ และมีความสำคัญทางการค้ากับไทยมาตั้งแต่อดีต ขณะเดียวกันจีนก็เริ่มขยายบทบาทเข้ามาในกัมพูชาตะวันตกด้วยเช่นกัน แต่สินค้าจากจีนยังไม่มีบทบาทต่อชาวกัมพูชามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากไทยและเวียดนาม อย่างไรก็ตาม จีนมีบทบาทมากขึ้นในรูปแบบการลงทุนโดยตรง และการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชา ดังนั้น ไทยจึงต้องรักษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเน้นทำการค้าที่เป็นมิตรฉันท์ “เพื่อนบ้าน”

Abstract

       The objectives of this research were to 1) study the importance and potential of goods in West Cambodia 2) study the situation and analyze the impact of China’s expanding role on trade in Wes Cambodia on Thailand, and 3) propose policy implication on the development of Thailand’s trade in West Cambodia. The researcher has employed a qualitative method by collecting primary data and interviewing in the area of Koh Kong, Battambang, Pailin and Banteay Meanchey Provinces and has analyzed the data using descriptive research. The study shows that West Cambodia is important for Cambodia’s economy and trade. Regarding its importance to Thailand, trade relations can be traced back long ago. Meanwhile, China’s role in West Cambodia has been increasing. In terms of trade, it is found that China’s position is still nominal in the market when compare to that of Thailand and Vietnam. China however is more plays on foreign direct investment and official development assistance. Therefore, Thailand should maintain the relationship between the two countries and emphasize amicably trade as “neighbors”

คำสำคัญ: การขยายบทบาท การค้า จีน กัมพูชาตะวันตก ไทย
Keywords: Expanding role, trading, West Cambodia, Thailand

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402