วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

การประเมินผลโครงการการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
The Evaluation of the Operation of the Voluntary Labor Project at a Sub District Level in Ubonratchatani Province
ศรัณย์ วีสเพ็ญ
Saran Weesapen

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่หัวหน้าส่วนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประชาชนที่รับบริการจากอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับหัวหน้าส่วนและการสนทนากลุ่มกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต หัวหน้าส่วนกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลมีความคิดเห็นที่เหมือนกันอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีเพียงด้านปัจจัยนำเข้าเท่านั้นที่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลมีความคิดเห็นที่มากกว่าประชาชนที่ได้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากและผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract

       The objective of this research was to evaluate the performance of sub district voluntary labors in a budget year of 2554-2555 using CIPP evaluation model. The populations were the section heads, sub district voluntary labors, people received services from the voluntary labors, and the community leaders/officers from local administration. Deep interviews with the section heads and focus group discussions with the voluntary labors, the community leaders, and the officers from local administration were performed to collect data. The results revealed that in terms of environment, process and productivity, the section heads and the voluntary labors had the same opinions at a high level. The voluntary labors had more opinions only for the input factors. Overall service satisfaction was at a high level. The community leaders had an understanding on the service work provided by the official units of the Ministry of Labor, and the duty of the voluntary labors at a high level.

คำสำคัญ: การประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล
Keywords: evaluation, operation, voluntary labor project at a sub district level

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402