วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

Agent-Based Modeling Simulation under Local Network Externality
Arnut Paothong and G.S. Ladde

Abstract

       In general, the consumer utility of network goods is affected by the entire network size. The present work departs from this standard assumption. We develop network structure, structure of utility function and consumer decision rule under the influence of local network externality concept. The significance of this work is illustrated by the association between network attributes and market equilibria. In addition, we introduce an agent-based modeling simulation (ABMS) as an alternative approach to the mathematical deductive reasoning approach.


Keywords: Agent-based modeling simulation, local network externality, network structure, Hotelling location model, duopoly market
JEL Classification: C15, C63, D11, D43, L13, L15
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402