วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

ขนาดและความล่าช้าของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
The Term Factors and Lags in Impacts of Monetary Policy Transmission Mechanism of Thai Economics
เพ็ญพร ปุกหุต
Penporn Pukahuta

บทคัดย่อ

       การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงขนาดและความล่าช้าในการส่งผลกระทบของกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้แบบจำลอง Structural Vector Autoregressive เพื่อคำนวณหาค่า Impulse Response Function และ Variance Decomposition ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสในช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 - เดือนธันวาคม 2554 พบว่า กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินในช่องทางอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนมากกว่าการบริโภคของภาคเอกชน ซึ่งพิจารณาจากขนาดการตอบสนองการลงทุนของภาคเอกชนมีผลมากกว่าการตอบสนองการบริโภคของภาคเอกชน (ขนาดการตอบสนอง 6.3918 และ 1.4022 หน่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอัตราแลกเปลี่ยน ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาของความล่าช้าอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 5 และช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 ในทิศทางเดียวกัน ตามลำดับ) อีกทั้งการบริโภคของภาคเอกชนส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและระดับราคาสินค้าภายในประเทศมากกว่าการลงทุนของภาคเอกชน อาจเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยเงินกู้มากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนต้องมีการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันในการซื้อสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Abstract

        The purpose of this research was to investigate the term factors and lags in impacts of Monetary Policy Transmission Mechanism of Thai Economy. Utilizing a Structural Vector Autoregression model analysis: Impulse Response Function and Variance Decomposition, Quarterly data over the period of July 2000 to December 2011. The empirical results indicated that the transmission mechanism of monetary policy in the exchange rate channel affects private investment greater than private consumption. By the size of the investment is greater than the response of consumption (The size of 6.3918 and 1.4022 a unit change in the exchange rate, respectively and the time lag in the quarterly 1-5 and the quarterly 2-3 significant positive, respectively), else private consumption affects the growth rate and domestic price greater than the private investment. May be the economic situation is very volatile affect investment decision to recession and Commercial Banks are more careful in loans. While the household is expenditure to purchase goods and services both domestic and foreign countries.

คำสำคัญ: การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน และแบบจำลอง SVAR
Keywords: Private of Consumption, Private of Investment and Structural Vector Autoregressive

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402