วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
ISSN 1685-2532
ภาษาไทย | English

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

การคาดการณ์ผลกระทบของการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีนต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย.
Forecasts the impact of Thailand – China’s High Speed Rail on SME Business in Nongkhai Province
อนงค์นุช เทียนทอง และอ้อมเดือน สิทธิพรม
Anongnuch Thienthong and Aomduean Sitthiprom

บทคัดย่อ

       การศึกษาผลกระทบของการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีนต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบที่จะเกิดจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย มีผลกระทบด้านการค้าในด้านบวก ด้านสินค้ามีผลกระทบในด้านเชิงลบ ด้านแรงงานและด้านโลจิสติคไม่มีผลกระทบ เมื่อนำปัจจัยทั้ง 4 ด้านมาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า ผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ทั้งทางด้านบวกและด้านลบส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับน้อย ถึงน้อยที่สุดต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย ระยะเวลาประกอบการและ ประเภทธุรกิจของธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME พบว่าระยะเวลาประกอบการและ ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนที่แตกต่างกัน ขนาดของธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันจะให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนที่ไม่แตกต่างกัน

Abstract

        The purpose of this study were to study the effect of Thailand - China High Speed Rail on the SMEs in Nongkhai. The results showed that Thailand – China High Speed Rail, had the effect on SMEs in Nongkhai It had a positive effect on SMEs business in the field of trade, negative effect in the field of goods , no effect in the field of logistics and labor When analyzed the four factors together, it showed that Thailand - China High Speed Rail, had a little effect both positive and negative direction on SMEs business in Nongkhai. The SMEs’s entrepreneurs, who have a different period of operating, type of business they also have a different opinion on the effect of Thailand - China the High Speed Rail. The SMEs’s entrepreneurs If compared with the entrepreneurs, who have the differences size of business they have no different opinion on the effect of Thailand - China the High Speed.

คำสำคัญ:ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รถไฟความเร็วสูง
Keywords: SMEs High Speed Rail

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2401 ต่อ 216
โทรสาร 0-4320-2402