KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
- ฉบับที่ 8 พ.ย.-ธ.ค. 2554
- ฉบับที่ 7 ก.ย.-ต.ค. 2554
- ฉบับที่ 6 ก.ค.-ส.ค. 2554
- ฉบับที่ 5 พ.ค.-มิ.ย. 2554
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2554
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2554
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2554

สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี:
ความสามารถก่อโรคและการตรวจหาโมเลกุลของเชื้อ Fusarium solani ฟอร์ม A และ B จากโรครากเน่าของหม่อน
หน้า 203-214
วราภรณ์ สุทธิสา และนิวัฒ เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

อิทธิพลของอายุการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ยักษ์ ภายใต้การให้น้ำาชลประทาน
หน้า 215-224
สำราญ วิจิตรพันธ์ และ พรชัย ล้อวิลัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาการวางมุมเหมาะสมของหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม
หน้า 225-239
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต และ อัญชิสา ยี่สุ่นแซม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระเบียบวิธีสำาหรับควบคุมระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ เพื่อลดอัตราข้อมูลผิดพลาดจากการอ่าน-เขียน
หน้า 240-251
ธัญญพร ชาญณรงค์ ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และเกริกชัย ทองหนู
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อิทธิพลของการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกน ที่มีต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ
หน้า 252-260
สมชาย ชวนอุดม และ วินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การชักนำาให้มะเขือเทศสร้างความต้านทานโรคใบจุดเป้ากระสุนโดยเชื้อ Trichoderma spp. และกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลาย
หน้า 261-270
สุวิตา แสไพศาล วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ และพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:
การบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในมุมมองของเกษตรกร :กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 271-280
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน้า 281-291
ลัดดา ศิลาน้อย ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อังคณา ตุงคะสมิตและจรรยา บุญมีประเสริฐ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและแบบจำาลองการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย–สปป. ลาว กรณีศึกษาด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย
หน้า 292-305
ธเนศ วัฒนกูล และ ศักรินทร์ นนทพจน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
บทความวิชาการ:
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย
หน้า 306-330
สุรพล แสนสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th