KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
- ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2553
- ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2553
- ฉบับที่ 9 กันยายน 2553
- ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2553
- ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553
- ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2553
- ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2553
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2553
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2553
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2553
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2553

การศึกษาการก่อกลายพันธุ์และการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดไม่มีขั้วจากตำหรับอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จด้วยวิธีเอมส์
หน้า 1015-1022
ธิดารัตน์ สมดี จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย จิรภา เพชร์สม และ อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การทำานายการใช้ทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านบ่อแก้วโดยแบบจำลองคณิตศาสตร์
หน้า 1023-1031
สุดสวาท แบล็คเค็ท สังวาล ดวงไทย และ จูลิน ลิคะสิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง
หน้า 1032-1042
ภาสกร แสนจันแดง และ รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารสำาเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดของปลาโมง
หน้า 1043-1052
รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ และ วิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ลักษณะของเชื้อรา Cercospora ที่ต้านทานสารคาร์เบนดาซิม สาเหตุโรคใบจุดของผักกาดหอมในจังหวัดเชียงใหม่
หน้า 1053-11060
ณัฐพงษ์ นวลดี พรประพา คงตระกูล วรรษมน บุญยิ่ง Iman Hidayat Yoko Miyamoto Yuriko Izumi Kazuya Akimitsu สรัญยา ณ ลำาปาง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของวัตถุดิบอาหารกลุ่มโปรตีนและไขมันต่อการกระตุ้นการอยากกินอาหารในหอยหวาน Babylonia areolata
หน้า 1061-1066
อนงค์ คูณอาจ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำาหรับเครื่องกรองกำาลังไฟฟ้าแอคททีฟแบบอนุกรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพกำาลังไฟฟ้า
หน้า 1067-1075
ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
หน้า 1076-1087
ศักดา ตุ้ยหล้า สุนทร โคตรบรรเทา และ อุทัย จันทร์กอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร หลังจากผ่านโครงการฝึกอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากชุมชนราชธานีอโศก
หน้า 1088-1100
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพครูเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้า 1101-1114
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th