KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
- ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552
- ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552
- ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552
- ฉบับที่ 9 กันยายน 2552
- ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552
- ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552
- ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552
- ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2552
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2552
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552

ทรรศนะของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้
หน้า 1091-1100
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน นฤมล ยุตาคม กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร เกเลน อีริคสัน และเดวิด แอนเดอร์สัน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ความแตกต่างของการใช้กลวิธีในการอ่านเชิงวิชาการในภาษาต่างประเทศของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่มีความแตกต่างทางเพศ และระดับความสามารถในการอ่าน
หน้า 1101-1119
รักชนก แสงภักดีจิต และชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงในระหว่างการปฏิบัติการสอนของนิสิตครู
หน้า 1120-1131
วรรณทิพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หน้า 1132-1142
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ นฤมล ยุตาคม กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร และเกเลน อิริกสัน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเของครูผู้สอนเนื้อหาทางธรณีวิทยา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
หน้า 1143-1157
เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวชนบท
หน้า 1158-1167
สังคม ศุภรัตนกุล ดุษฎี อายุวัฒน์ และพีระศักดิ์ ศรีฤาชา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจัดการความรู้ในสำนักงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า 1168-1176
บุญเลี้ยง ทุมทอง และมะลิคม สอนสา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th